فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۶ مورد.
مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۹ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

کارگاه نهم: اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

کارگاه نهم: اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

از ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

کارگاه ششم: سردبیری رسانه علمی

کارگاه ششم: سردبیری رسانه علمی

از ۲۶ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۶ تیر ۱۴۰۱

کارگاه دوم: خبرنویسی علمی برای رسانه

کارگاه دوم: خبرنویسی علمی برای رسانه

از ۰۷ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱