نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۴۴۷ مورد.
نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

از ۲۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۱۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

روش تحقیق کیفی : مصاحبه پژوهشی

روش تحقیق کیفی : مصاحبه پژوهشی

از ۱۶ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۰