فیلتر های جستجو: پژوهشکده تاریخ ایران

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۷ مورد.
کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی

کاربرد تحلیل محتوای کیفی در پژوهش‌های تاریخ اجتماعی

از ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ سکه‌های ساسانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ سکه‌های ساسانی

از ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

هخامنشیان و صلح جهانی

هخامنشیان و صلح جهانی

از ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۲

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۰ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳ دی ۱۴۰۲

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

از ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۲ تا ۰۷ شهریور ۱۴۰۲

مقاله نویسی؛ کارگاه سوم: نگارش و پردازش

مقاله نویسی؛ کارگاه سوم: نگارش و پردازش

از ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۴ اسفند ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ کارگاه اول: مساله پژوهی

مقاله نویسی؛ کارگاه اول: مساله پژوهی

از ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

روش شناسی تاریخی؛ تاریخ مفهوم

روش شناسی تاریخی؛ تاریخ مفهوم

از ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در آسیای صغیر

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در آسیای صغیر

از ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در قفقاز

باستان­ شناسی و تاریخ هخامنشیان در قفقاز

از ۰۳ دی ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ تا ۰۳ دی ۱۴۰۱