دکتر اسماعیل ناصری

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


کارگاه آموزشی مهارت های ده گانه زندگی (Life Skills)

کارگاه آموزشی مهارت های ده گانه زندگی (Life Skills)

از ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶

مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )

مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )

از ۰۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸