نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۳۴۹ مورد.
مساله پژوهی (با ارائه تکنیک مساله – نوشتار)

مساله پژوهی (با ارائه تکنیک مساله – نوشتار)

از ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

از ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

در بوستان فیه مافیه

در بوستان فیه مافیه

از ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

صورت بندی مساله در پژوهش

صورت بندی مساله در پژوهش

از ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۹