مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۴ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت ( ۵ جلسه ۴ ساعته ) ۵ روز

ظرفیت کل : ۱۶

روش های ثبت نام
۱ همکاران رایگان
۲ هزینه ثبت نام آزاد ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ واریزی ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

به نام خداوند جان و خرد

 

گروه پژوهشی علم النفس و روانشناسی

پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﺑوﻳﮋه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ روان ﺷﻨﺎختی اﺷﺨﺎص میﺷﻮد. ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی - اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 1998).تحقیقات نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی می تواند بر افزایش عزت نفس،کاهش کم رویی، کاهش گرایش به مصرف مواد روانگردان، افزایش انگیزه پیشرفت، افزایش خوداحترامی و افزایش سازگاری اجتماعی تاثیرگذار باشد.

برای افزایش دانش نظری و عملی شرکت کنندگان در هر عنوان کارگاه کاربرگ (worksheet)  تهیه و توزیع خواهد شد، متناسب با موضوع، و برای اندازه گیری برخی ویژگی ها، آزمون های روانی اجرا خواهد شد، همچنین از فن بازی نقش نیز استفاده خواهد شد.

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

حل مساله (Problem Solving)

تفکر خلاق (Creative Thinking)

تفکر انتقادی (Critical Thinking)

کنار آمدن با استرس (Coping with Stress)

مدیریت هیجان ها (Managing Emotions)

دکتر مهرنوش هدایتی

( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

دکتر اسماعیل ناصری

( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

با هدف افزایش دانش نظری و آشنایی با مهارت های ده گانه زندگی و شیوه کاربست آنها در جنبه های گوناگون زندگی روزانه

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی


تعداد بازدید:۵۹۹