آموزشی مهارت های زندگی (Life Skills) ( دوره اول: پنج مهارت اول )

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت ( ۵ جلسه ۴ ساعته ) ۵ روز

ظرفیت کل : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۰

به دلیل تکمیل ظرفیت ، امکان ثبت نام وجود ندارد.

روش های ثبت نام
۱ همکاران رایگان
۲ هزینه ثبت نام آزاد ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۵ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

گروه روانشناسی پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی (Life Skills) ( دوره اول: پنج مهارت اول )

دکتر مهرنوش هدایتی ( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) و

دکتر اسماعیل ناصری ( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﺑوﻳﮋه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ روان ﺷﻨﺎختی اﺷﺨﺎص میﺷﻮد. ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی - اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 1998).تحقیقات نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی می تواند بر افزایش عزت نفس،کاهش کم رویی، کاهش گرایش به مصرف مواد روانگردان، افزایش انگیزه پیشرفت، افزایش خوداحترامی و افزایش سازگاری اجتماعی تاثیرگذار باشد.

برای افزایش دانش نظری و عملی شرکت کنندگان در هر عنوان کارگاه کاربرگ (worksheet)  تهیه و توزیع خواهد شد، متناسب با موضوع، و برای اندازه گیری برخی ویژگی ها، آزمون های روانی اجرا خواهد شد، همچنین از فن بازی نقش نیز استفاده خواهد شد.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

خودآگاهی (Self Awareness)

ارتباطات اثربخش (Effective Communication)

روابط بین فردی (Interpersonal Relationships)

همدلی (Empathy)

تصمیم گیری (Decision Making)

با هدف افزایش دانش نظری و آشنایی با مهارت های ده گانه زندگی و شیوه کاربست آنها در جنبه های گوناگون زندگی روزانه

شرکت در این دوره برای افراد توصیه می شود

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اس

تلفن مشاوره ( در ساعت اداری ) : 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

کانال تلگرام مرکز :  @ihcsoe

مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۱۹۸