کارگاه آموزشی مهارت های ده گانه زندگی (Life Skills)

گروه روانشناسی پژوهشکده اخلاق و تربیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی مهارت های ده گانه زندگی (Life Skills)

دکتر مهرنوش هدایتی ( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) و

دکتر اسماعیل ناصری ( هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

مهارت های زندگی (Life Skills) ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اکتساب آنها ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎری و رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎرآﻣﺪ فرد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎییﻫﺎ ﻓﺮد را ﻗﺎدر میﺳﺎزﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪون ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﻜﻼت روزﻣﺮه ﺑوﻳﮋه در رواﺑط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ روان ﺷﻨﺎختی اﺷﺨﺎص میﺷﻮد. ﻫﺪف اصلی آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی - اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی اﺳﺖ (ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 1998).تحقیقات نشان داده اند که آموزش مهارت های زندگی می تواند بر افزایش عزت نفس،کاهش کم رویی، کاهش گرایش به مصرف مواد روانگردان، افزایش انگیزه پیشرفت، افزایش خوداحترامی و افزایش سازگاری اجتماعی تاثیرگذار باشد.

برای افزایش دانش نظری و عملی شرکت کنندگان در هر عنوان کارگاه کاربرگ (worksheet)  تهیه و توزیع خواهد شد، متناسب با موضوع، و برای اندازه گیری برخی ویژگی ها، آزمون های روانی اجرا خواهد شد، همچنین از فن بازی نقش نیز استفاده خواهد شد.

*******

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

خودآگاهی (Self Awareness)

ارتباطات اثربخش (Effective Communication)

روابط بین فردی (Interpersonal Relationships)

همدلی (Empathy)

تصمیم گیری (Decision Making)

حل مساله (Problem Solving)

تفکر خلاق (Creative Thinking)

تفکر انتقادی (Critical Thinking)

کنار آمدن با استرس (Coping with Stress)

مدیریت هیجان ها (Managing Emotions)

 

با هدف افزایش دانش نظری و آشنایی با مهارت های ده گانه زندگی و شیوه کاربست آنها در جنبه های گوناگون زندگی روزانه

شرکت در این دوره برای پژوهشگران و دانشجویان کلیه گرایش های روانشناسی و مشاوره ضروری است.

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.

******

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تلفن مشاوره و ثبت نام ( در ساعت اداری ) : 88624485 سرکار خانم عبدالهی

 

نشانی: تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)- پژوهشگاه علوم ­انسانی و مطالعات فرهنگی

کانال تلگرام مرکز :  @ihcsoe

مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی­ علوم ­انسانی

روش های ثبت نام
۱ ثبت نام آزاد (از ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰) ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، طلاب و دانشجویان و ثبت نام کنندگان گروهی (از ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰) ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ دانشجویان و همکاران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰) ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم ­انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام : از ۲۸ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۶ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۴۰ ساعت ( ۱۰ جلسه ۴ ساعته ) ۱۰ روز - روزهای دوشنبه ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر

ظرفیت کل : ۴۰


تعداد بازدید:۴۰۷۵