نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۳۳ مورد.
گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱

خبرنویسی علمی برای رسانه

خبرنویسی علمی برای رسانه

از ۰۷ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

تحلیل نشانه‌معناشناختی تابلوهای عاشورایی

از ۰۱ خرداد ۱۴۰۱ تا ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

نقد و نبوغ

نقد و نبوغ

از ۰۹ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۹ تیر ۱۴۰۱

مساله نفت در ایران

مساله نفت در ایران

از ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

تجزیه و تحلیل داده ها: کدگذاری داده های پژوهش کیفی

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

جستاری در شناخت آیین­های ایرانی

از ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۱