نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۴۰۶ مورد.
تاریخ اجتماعی ایران

تاریخ اجتماعی ایران

از ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۰

تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

از ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

از ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

مساله ایران

مساله ایران

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

از ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۰