دکتر منصور ساعی

دکتر منصور ساعی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

اینفودمی، اخبار جعلی و شبه علم

از ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱