کاظم کوکرم

کاظم کوکرم

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

گفتگو با دانشمندان و متخصصان در رسانه

از ۱۴ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴ تیر ۱۴۰۱

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

یادداشت نویسی علمی برای رسانه

از ۲۰ تیر ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۱