بهاره صفوی

بهاره صفوی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

جامع روزنامه نگاری علم و فناوری

از ۰۵ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

خبرنویسی علمی برای رسانه

خبرنویسی علمی برای رسانه

از ۰۷ تیر ۱۴۰۱ تا ۰۷ تیر ۱۴۰۱

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

گزارش نویسی علمی برای رسانه ها

از ۱۲ تیر ۱۴۰۱ تا ۱۲ تیر ۱۴۰۱