سیدحمیدرضا قرشی

سیدحمیدرضا قرشی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

اینترنت اشیاء (IOT) مقدماتی و آشنایی با BMS

از ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۷ اسفند ۱۴۰۰