آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی: آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

دکتر معصومه شفعتی

دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

مدل‌سازی معادله ساختاری روش کمّی است که به محقق کمک می کند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آن‌ها گرفته تا تحلیل داده‌های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد. پژوهشگر به کمک مدل‌سازی می‌تواند الگویی نظری را که از اجزای مختلف و متنوعی تشکیلیافته، هم به‌طورکلی و هم به‌گونه‌ای جزئی مورد آزمون و وارسی قرار دهد.مدل‌های معادله ساختاری به‌طورمعمول ترکیبی از مدل‌های اندازه‌گیری و مدل‌های ساختاری‌اند.مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) ارتباط گویه ها یا همان سؤالات پرسشنامه را با سازه ها مورد بررسی قرار می دهد. در واقع تا ثابت نشود نشانگرها یا همان سؤالات پرسشنامه، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه گیری کرده اند، نمی توان روابط را مورد آزمون قرار داد. لذا برای اثبات این که مفاهیم به خوبی اندازه گیری شده اند از مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی استفاده می شود. سپس با استفاده از مدل ساختاری ارتباط عامل ها با یکدیگر جهت آزمون فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت (حبیبی، 1391: 6).

نرم‌افزار لیزرل (LISREL) یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارها در تحقیقات اجتماعی است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی شده است.محقق با کمک نرم افزار لیزرل قادر است از متغیرهای مشاهده‌شده و همچنین از متغیرهای پنهان به‌طور هم‌زمان استفاده کند. استفاده از این نرم افزار، به ویژه زمانی مفید است که یک متغیر وابسته در روابط وابستگی بعدی تبدیل به یک متغیر مستقل می شود.این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانسها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند، و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تاییدی و همچنین تحلیل مسیر استفاده کرد.در این کارگاه تلاش بر این است که مخاطبعلاقه‌مندبه‌آسانی بتواند با این نرم‌افزار آشنا شده و از آن در تحقیقات اجتماعی پیشرفته خود استفاده نماید.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

آموزش مراحل تنظیم، اجرا و آزمون مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزار لیزرل

آموزش مراحل تنظیم، اجرا و آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل

با هدف افزایش دانش نظری در زمینه شیوه مدلسازی معادلات ساختاری

و ارتقای مهارت عملی در تنظیم، اجرا و آزمون مدل های اندازه گیری و ساختاری با نرم افزار لیزرل

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای دانشجویان و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 8 ساعت ( 2 جلسه 4 ساعته ) 2 روز

زمان برگزاری: روزهای یکشنبه، ساعت 13 تا 17      تاریخ: 12ابان  ماه  1398

هزینه ثبت نام: 1/500/000 ریال _ با تخفیف 1/200/000 ریال _ دانشجویان پژوهشگاه 600/000 ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
یک۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
دو۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۸ساعت ( ۲جلسه ۴ساعته ) ۲ روز

ظرفیت کل : بدون محدودیت


تعداد بازدید:۱۹۰۷