دکتر صفورا برومند

هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


اصول مطالعات سکه‌شناختی

اصول مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

اصول مطالعات سکه شناختی

اصول مطالعات سکه شناختی

از ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

مبانی مطالعات سکه‌شناختی

از ۲۰ دی ۱۳۹۹ تا ۲۰ دی ۱۳۹۹