دکتر محمد سعید ذکایی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰