دکترنرگس نظرنژاد

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


جایگاه فلسفه، در مدیریت و محیط کسب و کار

جایگاه فلسفه، در مدیریت و محیط کسب و کار

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۹