دکتر اعظم قاسمی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

از ۰۶ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹