دکتر محسن جوادی

دکتر محسن جوادی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


پنجمین دوره مدرسه تابستانی؛ اخلاق در پژوهش

پنجمین دوره مدرسه تابستانی؛ اخلاق در پژوهش

از ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۹