مجید علیقلی زاده

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)

مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)

از ۲۰ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹