دکتر سارا رییسی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


مدیریت دورکاری

مدیریت دورکاری

از ۲۱ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۹