آقای محمد السوباتی رمضان

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


ارتباطات علم برای پژوهشگران

ارتباطات علم برای پژوهشگران

از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۸