مدرسه تابستانی برای صدور گواهی( مخصوص کسانی هست که در پنجمین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش شرکت نموده اند)

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ششم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هفتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هشتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه نهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
روش های ثبت نام
۱ هزینه صدور گواهی برای مدرسه تابستانی ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت (۱۰ جلسه ۲ ساعته ) ۱۰روز

ظرفیت کل : ۱۵


تعداد بازدید:۸۵۶