نمایش ۷۳ تا ۸۴ مورد از کل ۴۶۴ مورد.
تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

علم بیان و کارکرد آن در نثر عرفانی فارسی

از ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

برنامه‌نویسی مقدماتی با نرم‌افزار Praat

از ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

ماهیت معناشناختی و نحوی آهنگ در فارسی

از ۱۱ مهر ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

مساله ایران

مساله ایران

از ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۰

تست به پرداخت

تست به پرداخت

از ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰