فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹ مورد.
آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

از ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸

نگارش مقالات علمی-پژوهشی و ISI در علوم انسانی و اجتماعی

نگارش مقالات علمی-پژوهشی و ISI در علوم انسانی و اجتماعی

از ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تربیت و سواد رسانه ای

تربیت و سواد رسانه ای

از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶