دکتر حوریه احدی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


خبرنویسی و گزارش نویسی

خبرنویسی و گزارش نویسی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰