دکتر مهدی ابوالحسنی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


تاریخ شفاهی و کارآفرینی

تاریخ شفاهی و کارآفرینی

از ۱۵ تیر ۱۳۹۹ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۹